KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE?
Jsme společnost:
Yamato REST s.r.o.
Internacionální 1225/19, 165 00 Praha 6
IČ: 053 06 345, DIČ: CZ05306345
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a jako správce budeme zpracovávat vaše osobní údaje dle níže uvedených zásad.

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci poptávky stroje či jeho příslušenství nebo přihlášením se k odběru newsletterů atd.). Dále můžeme zpracovávat vaše údaje z online a elektronických interakcí, včetně webových stránek, textových zpráv nebo aplikací na sociálních sítích třetích stran (např. Facebook).

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

– E-mail
– Heslo, pokud je vyžádáno k některé z našich služeb
– Jméno a příjmení (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu)
– Kontaktní a/nebo doručovací adresa (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu)
– Telefonní číslo,
– Ddalší údaje vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři), či sdělené v rámci telefonického rozhovoru
– Dále údaje, které získáme tím, že používáte naše služby:

– IP adresa,
– Soubory cookies (v případě online služeb),
– Případně jiný online identifikátor.

KDO VŠECHNO BUDE MÍT K VAŠIM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?
Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou:

osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů,
osoby, které pro nás zajišťují technický provoz a zabezpečení určité služby, či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme,
osoby, které pro nás technicky zajišťují rozesílání našich obchodních a reklamních materiálů,
osoby, které pro nás zajišťují doručování vámi objednaného zboží (smluvní přepravci),
provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou.
Za určitých přesně definovaných podmínek jsme pak povinni některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

CO JSOU COOKIES A JAKÉ DRUHY COOKIES POUŽÍVÁME?
Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusejí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho webu.

JAKÁ VŠECHNA PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

právo svůj souhlas kdykoli odvolat,
právo osobní údaje opravit či doplnit,
právo požadovat omezení zpracování,
právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,
právo požadovat přenesení údajů,
právo na přístup k osobním údajům,
právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech, a
další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.
Svá práva můžete uplatnit na e-mailové adrese: info@yamato.cz či písemně na adrese sídla společnosti. Dle povahy údajů můžete být vyzváni k doložení své totožnosti.

V Praze dne 20.12. 2021